Algemene Voorwaarden

algemene leveringsvoorwaarden consumenten

Online verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lost Cookies B.V. voor Consumenten

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

  • Bestelling moeten vooraf betaald worden door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden op de website. Lost Cookies zal je bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling aan je leveren (mits voorradig).
  • De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling. Tot 23 kg rekenen wij voor verzend- en transportkosten € 5,-, ex BTW, aan je door. Voor bestellingen van meer dan 23 kg berekenen we geen verzend- en transportkosten meer.
  • Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet of je om een andere reden de koop wilt herzien, heb je het recht om binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van het Product de koop te ontbinden en vervolgens het Product binnen zeven (7) kalenderdagen na ontbindingsverklaring retour te zenden. Lost Cookies vergoedt binnen 30 (dertig) kalenderdagen na daadwerkelijke ontvangst van het Product de betaling, inclusief de verzendkosten. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Consument, tenzij het Product beschadigd, dan wel defect geleverd is. In dat geval komen kosten voor de retourzending voor rekening van Lost Cookies. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke eindgebruikers.

1. Definities

In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

Consument(en)”: koper(s), natuurlijk persoon of personen, die handelt of handelen voor doeleinden buiten zijn of hun bedrijfs-of of beroepsactiviteit, en via de Website Producten bestelt of bestellen. Hieronder dient ook te worden begrepen een zakelijke eindgebruiker, die via de Website Producten bestelt;

Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en Lost Cookies tot stand komt of komen;

Product(en)”: de goederen die Lost Cookies via haar Website te koop aanbiedt;

Lost Cookies”: Lost Cookies B.V.;

Voorwaarden”: deze online verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Consumenten van Lost Cookies;

Website”: het online verkoopkanaal van Lost Cookies –  www.lucky-crumbs-com – waar Consumenten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Consument en Lost Cookies gesloten Overeenkomsten.

2.2. Als je bij Lost Cookies een bestelling plaatst, dien je aan te vinken dat je met de Voorwaarden van Lost Cookies akkoord gaat. Daarbij worden de Voorwaarden ook aan jou beschikbaar gesteld door middel van een digitale link. Lost Cookies heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van dertig (30) kalenderdagen. Als je Producten ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Producten aan Lost Cookies te melden door een e-mail te sturen naar bianca@lost-cookies.org.

3. Prijs/Verzendkosten

3.1. De prijzen van alle Producten die via de Website kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling. Tot 23 kg rekenen wij voor verzend- en transportkosten € 5,-, ex BTW, aan je door. Voor bestellingen van meer dan 23 kg berekenen we geen verzend- en transportkosten meer.

3.3. De prijzen van Producten die op de Website worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4. Levering

4.1. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar maar de door Lost Cookies opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

4.2. De Consument ontvangt bericht met track and trace code zodra de Producten gereed zijn voor verzending.

4.3. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4.1 van deze Voorwaarden is vermeld, zal Lost Cookies geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen zeven (7) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan binnen uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zeven (7) werkdagen zonder kosten te annuleren.

4.4. Producten van Lost Cookies mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Lost Cookies heeft het recht om de service naar Consument die Producten van Lost Cookies gebruiken voor onrechtmatige activiteiten stop te zetten.

4.5. Lost Cookies behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Lost Cookies moverende redenen te weigeren. De Producten zijn bestemd voor de Consument en het is niet de bedoeling dat de Producten worden doorverkocht. Lost Cookies kan bestellingen bijvoorbeeld weigeren, indien er redelijke vermoedens zijn van wederverkoop. Daarnaast kan Lost Cookies een maximum verbinden aan de te bestellen hoeveelheden.

5. Herroepingsrecht en terugbetaling

5.1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product te ontbinden binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering het Product en het Product vervolgens binnen zeven (7) dagen na ontbinding retour te zenden. Voor zakelijke eindgebruikers geldt het in dit artikel genoemde herroepingsrecht niet.

5.2. Indien de Consument gebruik maakt van dit herroepingsrecht stelt hij Lost Cookies daarvan binnen de hiervoor bedoelde zeven (7) kalenderdagen per e-mail van op de hoogte. De Consument is hierbij niet verplicht de reden van de ontbinding te vermelden. Na ontbinding ontvang de Consument vervolgens per e-mail een instructie van Lost Cookies zal over de voorgeschreven wijze van retourzending van het Product.

5.3. Zo snel mogelijk, maar binnen zeven (7) kalenderdagen na ontbinding van de Overeenkomst, zendt de Consument het Product retour aan Lost Cookies. Het risico en de bewijslast voor de juist en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

5.4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het Product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. Indien geleverde Producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor de retourzending voor rekening van Lost Cookies.

5.5. Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door ons in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in artikel 5.2 genoemde termijn.

5.6. Lost Cookies stuurt na ontvangst van het Product een ontvangstbevestiging aan de Consument. Binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst van de retourzending van het Product vergoedt Lost Cookies de betaling van het Product aan de Consument, waaronder ook begrepen de verzendkosten als bedoeld in artikel 3.2.

6. Betaling

Consumenten dienen de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te voldoen door middel van een van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden op de Website.

7. Recall van Producten

Lost Cookies heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen, onder meer om te voorkomen dat onveilige Producten op de handelsmarkt of bij de Consument komen en/of blijven. In geval van een dergelijke herroeping zal Lost Cookies de noodzakelijke maatregelen treffen om de Consument van de herroeping op de hoogte te stellen. Lost Cookies zal een eventuele herroeping kenbaar maken via (onder meer) sociale media en met een bericht op de website van Lucky Crumbs. Lost Cookies zal je in dat geval verzoeken jouw medewerking aan een dergelijke herroeping van Producten te verlenen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Het woordmerk LUCKY CRUMBS en alle overige merken en afbeeldingen van Lost Cookies zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van Lost Cookies is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Consument en Lost Cookies, dan wel tussen Lost Cookies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Consument en Lost Cookies, is Lost Cookies niet aansprakelijk.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lost Cookies ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst na 30 (dertig) kalenderdagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de Consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Lost Cookies gehouden is tot enige schadevergoeding.

11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Lost Cookies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Lost Cookies deze Voorwaarden soepel toepast.

12. Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten gesloten tussen Lost Cookies en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Overig

Deze Voorwaarden bestaan uit 13 artikelen.

Lost Cookies B.V.
Postbus 59520
1040LA Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0)6 24 83 91 52
E-mail: bianca@lost-cookies.org

Btw: NL860282272B01
KvK: 75435047

ABN AMRO Bank Amsterdam
IBAN: NL37ABNA0857200631
BIC: ABNANL2A

algemene leveringsvoorwaarden wederverkopers

(Online) verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers van Lost Cookies B.V. 

De belangrijkste punten hebben wij hieronder kort voor je samengevat:

  • Klanten kunnen vooraf betalen door middel van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden op de Website. Lost Cookies zal je bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling aan je leveren (mits voorradig).
  • Klanten die kiezen voor een betaalconditie van veertien (14) kalenderdagen ontvangen een digitale factuur die binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum dient te worden voldaan. Lost Cookies zal je bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan je leveren (mits voorradig).
  • In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpicken opgenomen. De prijzen zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling. Tot 23 kg rekenen wij voor verzend- en transportkosten € 5,-, ex BTW, aan je door. Voor bestellingen van meer dan 23 kg berekenen we geen verzend- en transportkosten meer.
  • Als het Product niet aan je verwachtingen voldoet heb je het recht de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen te ontbinden. De geleverde Producten dienen in dat geval binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering retour te worden gezonden. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de Klant.

1. Definities

In deze Voorwaarden worden de met een hoofdletter geschreven begrippen als volgt gedefinieerd:

Klant(en)”: professionele wederverkoper(s) die via de Website of mail Producten bestelt of bestellen;

Overeenkomst(en)”: de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Klant en Lost Cookies tot stand komt of komen;

Product(en)”: de goederen die Lost Cookies via haar Website of andere methoden te koop aanbiedt;

Lost Cookies”: Lost Cookies B.V.;

Voorwaarden”: deze (online) verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers van Lost Cookies;

Website”: het online verkoopkanaal van Lost Cookies –  www.lucky-crumbs-com – waar Consumenten Producten kunnen bestellen.

2. Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Lost Cookies gesloten Overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn op deze Overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Als je bij Lost Cookies een bestelling plaatst, dien je aan te vinken, of te bevestigen per mail, dat je met de Voorwaarden van Lost Cookies akkoord gaat. Lost Cookies heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van 30 (dertig) kalenderdagen. Als je Producten ontvangt die je niet hebt besteld of onjuistheden in een levering vindt verzoeken wij je dit direct en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten aan Lost Cookies te melden door een e-mail te sturen naar bianca@lost-cookies.org

3. Prijs/Verzendkosten

3.1. De prijzen van alle Producten die via de Website of mail kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2. In de verzendkosten zijn ook de kosten van het orderpicken opgenomen. De verzendkosten zijn gebaseerd op het totale gewicht van de bestelling. Tot 23 kg rekenen wij voor verzend- en transportkosten € 5,-, ex BTW, aan je door. Voor bestellingen van meer dan 23 kg berekenen we geen verzend- en transportkosten meer.

3.3. De prijzen van Producten die op de Website of per mail worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

4. Levering

4.1. Alle Producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar maar de door Lost Cookies opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

4.2. De levering van de Producten geschiedt ex works (Incoterms 2010). De Klant ontvangt bericht met track and trace code zodra de Producten gereed zijn voor verzending.

4.3. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 1 van deze Voorwaarden is vermeld, zal Lost Cookies geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk en in principe binnen zeven (7) werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.4. Lost Cookies behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Lost Cookies moverende redenen te weigeren. Producten van Lost Cookies mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik. Lost Cookies heeft het recht om de service naar Klanten die Producten voor onrechtmatige activiteiten gebruiken stop te zetten.

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1. De Klant heeft de verplichting om bij aflevering van de Producten te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Lost Cookies daarvan binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht de Producten te hebben aanvaard.

5.2. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Lost Cookies de keuze de betreffende Producten tegen retournering en na ontvangst daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Indien een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant het Product binnen zeven (7) kalenderdagen na aflevering aan Lost Cookies te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het Product (in originele verpakking) en onbeschadigd is. Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te zijn. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant. Indien geleverde Producten aantoonbaar beschadigd, danwel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour zenden voor Lost Cookies.

5.3. Producten die ongefrankeerd worden geretourneerd worden niet door ons in ontvangst genomen en doen geen afbreuk aan de in artikel 5.2 genoemde termijn.

5.4. Lost Cookies sluit – met uitzondering van het bepaalde in artikel 8.2 – iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade en gevolgschade. Indien en voor zover Lost Cookies gehouden is tot het vergoeden van schade en de Producten niet heeft vervangen, is de totale aansprakelijkheid van Lost Cookies wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het totale bedrag van de specifieke order, eventueel vermeerderd met het bedrag per winkel dat op basis van artikel 8.2 voor vergoeding in aanmerking komt in geval van een recall actie. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Lost Cookies voor schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Lost Cookies gesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Lost Cookies komt.

6. Betaling

6.1. Klanten dienen bij vooruit betaling de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf door middel van de digitale betaalmethoden die worden aangeboden op de Website te voldoen.

6.2. Klanten met een betaalconditie van veertien (14) kalenderdagen ontvangen een digitale factuur die binnen veertien (14) kalenderdagen dient te worden voldaan.

6.3. Lost Cookies heeft het recht om iedere bestelling op te schorten indien er van achterstallige betaling(en) sprake is. Tevens zal Lost Cookies wettelijke rente berekenen wanneer betalingstermijn verstreken is en geen gehoor is gegeven aan betalingsherinnering.

7. Verpakking en wikkels

Lost Cookies besteedt veel aandacht aan de verpakking van haar Producten. De wikkels bevatten essentiële informatie ten aanzien van onder meer voedingswaarde, ingrediënten en allergenen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan wikkels van Producten te verwijderen, te vervangen, aan te passen of op welke manier dan ook (al dan niet gedeeltelijk) onleesbaar te maken. Indien de Klant in strijd handelt met dit artikel 7 is de Klant aansprakelijk voor alle door Lost Cookies te lijden schade en vrijwaart de Klant Lost Cookies voor alle aanspraken van derden in dit verband. Daarnaast zal de eventuele aansprakelijkheid van Lost Cookies ten opzichte van de Klant in een dergelijk geval geheel komen te vervallen.

8. Recall van Producten

8.1. Lost Cookies heeft het recht Producten om haar moverende redenen te herroepen. De Klant zal te allen tijde aan een dergelijke recall van Producten medewerking verlenen en aan alle redelijke instructies van Lost Cookies gehoor geven.

8.2. In het geval Lost Cookies aansprakelijk is voor een recall van Producten en die herroeping niet veroorzaakt is door handelen of nalaten van de Klant, is de aansprakelijkheid van Lost Cookies beperkt tot de inkoopwaarde van de teruggeroepen Producten vermeerderd met een maximum van EUR 10 (tien euro) per winkel die betrokken is bij de recall actie. Indien de kosten per winkel lager zijn dan het hiervoor genoemde bedrag zal dat bedrag als maximum gelden. De Klant dient in dit verband de kosten per winkel aan te tonen.

9. Eigendomsvoorbehoud

De door Lost Cookies aan een Klant geleverde Producten blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Lost Cookies op die Klant volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de Producten gaat over op het moment van levering.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Het woordmerk LUCKY CRUMBS en alle overige merken en afbeeldingen van Lost Cookies zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van Lost Cookies is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

11. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Lost Cookies, dan wel tussen Lost Cookies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Lost Cookies, is Lost Cookies niet aansprakelijk.

12. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lost Cookies ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst na 30 (dertig) kalenderdagen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door de Klant dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Lost Cookies gehouden is tot enige schadevergoeding.

13. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Lost Cookies gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Lost Cookies deze Voorwaarden soepel toepast.

14. Toepasselijk recht

Op Overeenkomsten gesloten tussen Lost Cookies en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing wordt de werking van het Weens Koopverdrag uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

15. Overig

Deze Voorwaarden bestaan uit 15 artikelen.

Lost Cookies B.V.
Postbus 59520
1040LA Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0)6 24 83 91 52
E-mail: bianca@lost-cookies.org

Btw: NL860282272B01
KvK: 75435047

ABN AMRO Bank Amsterdam
IBAN: NL37ABNA0857200631
BIC: ABNANL2A